دکتر کتایون عمانیان دکترای پزشکی طب سوزنی

دکترای پزشکی از آکادمی بین المللی سچنوف مسکو
سوجوک تراپیست، عضو آکادمی سوجوک مسکو
عضو انجمن لیزر ایران و روسیه
عضو انجمن طب سوزنی روسیه